เงิน 5,000 ให้กับผู้ที่มีบัตรคนจน

นาย รวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม

ซึ่งออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มแร ง ง านในระบบกว่า 11 ล้านคน

จะได้รับการดูแลผ่านสำนักงานประกันสังค ม กลุ่มแร ง งานอิสระ 16 ล้านคน กำลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการ เรา ไ ม่ ทิ้ ง กัน

ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 15 ล้านคน โอนเงิ น เงิ นไปแล้ว 13 ล้านคน

และในวันที่ 18ถึง20 พฤษภาคมนี้ จะเร่งโอนเงิ น อีก 1400000 คน และกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งนี้

ยังเหลือกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านตัวเงิ น เป็นหลัก

คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 14 ล้าน 6 แสนคน

ที่แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้เข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ แล้ว แต่ยังมีอีกกว่า 2400000 คน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรั ฐ

และกลุ่มที่ลงทะเบียนไ ม่ สำเร็จ 1700000 คน ซึ่งกระทรวงฯ

กำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านวิกฤ ติ ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ด้านนายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความคืบห น้า

มาตรการ เกษตรกร ว่าล่าสุดมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรกลุ่มแรก จำนวน 8330000 คน

โดยเมื่อนำมาตรวจสอบความซ้ำซ้ อ น กับทะเบียนฐานประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ

และมาตรการ เราไ ม่ ทิ้ งกัน เหลือเกษตรกรที่จะได้รับเงินขณะนี้ประมาณ 6700000 คน

ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส ได้ดำเนินการทยอยโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

คาดว่าเกษตรกรกลุ่มแรกนี้ จะได้รับเงิ น ครบทั้งหมดภายในวันที่ 25 พฤษภาคมหากประส บ ปัญห า ยังไ ม่ ได้รับเงิ น จากสาเห ตุ ต่างๆ

โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธ รณ์ ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคทั่วประเท ศ

เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

ซึ่งจะมีเจ้าหน้ า ที่คอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญห า หากประส บ ปัญห า ยังไม่ได้รับเงินจากสาเห ตุ ต่างๆ

โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด

ซึ่งจะมีเจ้าหน้ า ที่คอยตอบข้อ ซั ก ถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญห า หากมีปัญห า ที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไ ม่ สามารถแก้ไขได้

จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน

และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไ ม่ สามารถแก้ไขปัญห า ได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธ รณ์ ดำเนินการต่อไป

โดยเกษตรกรที่ยื่นอุทธ รณ์ สามารถตรวจสอบสถานการณ์อุทธ รณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง

โดยเข้าไปที่เว็ บ ไซ ต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ www. อุทธ รณ์ เงิ น เยี ย ว ย า. com ได้โดยตรง

ขอบคุณที่มา กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy