ธ.ก.ส. ปล่อยวงเงิน 10,000 บาท ผ่อนต่ำสุด 430 บาทต่อเดือน

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเ ชื่ อวงเงิ น 10,000 บาท ส่งต่ำสุด 430 บาทต่อเดือน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดโครงการสินเ ชื่ อ ฉุ ก เฉิ น วงเงิ น กู้ 10,000 บาท ให้เกษตรกรและครอบครั ว ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระท บ จากไวรั ส โควิ ด 19

สามารถ สิ น เชื่ อ ฉุ ก เฉิ น ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่า สิ น เชื่ อ เต็มวงเงิ น

สินเ ชื่ อ ฉุ ก เฉิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กู้เงิน ธ.ก.ส.)

มีรายละเอียด ดังนี้

1. วงเงิ น กู้ไ ม่ เกิน 10,000 บาท

2. อัตราดอกเบี้ ย 0.1% ต่อเดือน

3. ไ ม่ ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระท บ

โดยระยะเวลาจ่ายสินเ ชื่ อ ยื่นขอสินเ ชื่ อ

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พฤษภาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563

และระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงิ น ต้นและดอกเบี้ ย 6 เดือนแรก นับจากวันกู้,

กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

และสามารถแบ่ง ง ว ด ชำระได้ตามความสามารถในการ ชำระคืน

เช่น งวดชำระรายเดือน (24 ง ว ด)

ส่งชำระต่อ ง ว ด ประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 ง ว ด )

1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 ง ว ด) 2,575.00 บาท

ขอบคุณที่มา themnos

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy