คนขายเกิน 80 บาท ใครแจ้ง ได้รางวัล 1,000

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรั ฐบาล

ว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการ จั บกุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคา

สำหรับประชาชนที่ แ จ้ ง เบาะแสจะได้รางวัลนำ จั บ คดีละ 1,000 บาท

โดยสามารถขอรับเงิ น ได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคา

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการนำจับ

หรือเงิ น สินบนผู้แจ้ ง เบ าะ แ ส ผู้ข ายสลากเกินราคา

เพื่อให้การจ่ายเงิ น รางวัลในการนำจั บ ผู้ข ายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์

ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงิ นรางวัลนำจั บ ผู้ข ายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6)

แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่ง รั ฐบาล

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐบ าล ว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา

ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิ ก ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล ว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการนำจับหรือเงิ น สินบนผู้แจ้ ง เบ าะ แ ส ผู้ขายสลากเกินราคา

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “เจ้าหน้ าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจในการ จั บ กุ ม

ส่วน“สลาก” หมายความว่า สลากกินแบ่งรั ฐ บ าลรวมถึงสลากอื่นใดที่สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าลเป็นผู้ดำเนินการ

“ผู้แจ้งความนำจั บ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำ ผิ ด กฎหมายเกี่ยวกับการข ายสลากเกินราคา

จนนำไปสู่การ จั บกุ ม และ “เงิ นรางวัล” หมายความว่า เงิ น ที่จ่ายให้แก่ เจ้าหน้ า ที่ผู้จับ กุ ม และผู้แจ้งความนำจั บ ผู้ข ายสลากเกินราคา

ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าลรักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 6 สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล จะได้พิจารณาจ่ายเงิ น รางวัลให้แก่ผู้แจ้ ง ความนำจั บและเจ้าหน้ า ที่

ผู้จั บ กุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่ สิ้ น สุดแล้ว โดยกำหนดอัตราดังนี้

(6.1) เจ้าหน้ า ที่ จั บ กุ ม ได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงิ น ที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไ ม่เกินคดีละสองพันบาท

(6.2) ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละหนึ่งพันบาท

การขอรับเงิ น รางวัลในการจับผู้ข าย สลากเกินราคาผู้แจ้ ง ความนำจั บ

หรือเจ้าหน้ า ที่จะต้องมาขอรับเงิ น ที่สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล

โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการ จั บ กุ ม ซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

ข้อ 7 ให้ผู้ จั บ กุ ม หรือผู้แจ้ ง ความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้ า หน่วยที่ทำการ จั บ กุ ม ตาม

ข้อ 6 เพื่อพิจารณาขอรับเงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข าย สลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐ บ าล

ข้อ 8 การขอรับเงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายในหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุดโดยยื่นเอกส าร ตามแบบแนบท้ ายระเบียบนี้

ข้อ 9 ในกรณีมีปัญห า เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าลเพื่อวินิจฉั ย สั่ ง การเป็นกรณีไป

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทย พีบีเอส

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy